HỒ BIỂU CHÁNH
.
COM

TIỂU THUYẾT
 

 
Lạc Ðường
Vĩnh-Hội, Septembre 1937

Trời chạng-vạng tối. Dãy nhà lá ở dài theo bờ kinh Dérivation, là cái kinh đào từ Lăng-Tô vô Rạch-Cát để chở lúa gạo trong các nhà máy Chợlớn đem ra thương-khẩu Sàigòn, lần lần lu lờ, làm cho phai bớt cái vẻ nghèo hèn thấp thỏi được chút ít.