Chú thích A

A  B  C D  EG  H  IK  L  M  N  OQ  RS  T  UV XY Chú Thich PDF

từ ngữ  - A

nghĩa

ái kỷ

thương mình

a-lông

tiếng Pháp allons: chúng ta đi

ấm hiểm

ấm, khá ấm

ạp-la-cam

tiếng Pháp arbre à câmes: cốt “trái tim”, cốt cam, cốt đội van